Olga vom Graven Teufel

Pedigree

Olga vom Graven Teufel

Female Weimaraner France 1978-08-23

Weimaraner

1972-04-01


Weimaraner

1967-04-10


Weimaraner

1957-04-12


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1961-04-23


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1966-03-16


Weimaraner

1961-11-12


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1961-01-10


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1973-05-24


Weimaraner

1969-02-01


Weimaraner

1964-11-06


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1967-04-10


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1969-05-28


Weimaraner

1963-01-04

J2 H2 G2 G3 RS MS

Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1966-06-30

RGR J2 H1 VSWP1 RS2

Weimaraner

Weimaraner