Nova-Sonia of Kobe

Pedigree

Am. Ch. Nova-Sonia of Kobe

Female Samoyed Jun 11, 1937
Eng. Ch.

Samoyed

Jul 2, 1933


Samoyed

Oct 8, 1929

Am. Ch.

Samoyed

May 31, 1927

Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
ENG CH
 
Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed


Samoyed
ENG CH
 

Samoyed

Samoyed


Samoyed

0000

Eng. Ch.

Samoyed
Sam
 
 
Am. Ch.

Samoyed
CH ENG

Samoyed

0000

Eng. Am. Ch.

Samoyed
 
CH (ENGLAND)

Samoyed
 
Eng. Am. Ch.
 

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed

Nov 28, 1928

Eng. Am. Ch.

Samoyed

Jul 9, 1926

 
CH (ENGLAND)

Samoyed
 
Eng. Am. Ch.
 

Samoyed
 
Eng. Ch.

Samoyed

 

Samoyed
Sam
 
 
Eng. Am. Ch.

Samoyed
 
CH (ENG)

Samoyed


Samoyed


Samoyed

Samoyed
 

Samoyed

 
Samoyed
 

Samoyed
 
Eng. Am. Ch.