Nadya of Snowland

Pedigree

Am. Ch. Nadya of Snowland

Female Samoyed Sep 17, 1937
Am. Ch.

Samoyed

Dec 15, 1935

CH (ENGLAND)

Samoyed

Jul 2, 1924

GREATEST SAMOYED WINNER IN HISTORY


Samoyed

May 15, 1920


Samoyed
 

Samoyed
 
ENG CH
Eng. Am. Ch.

Samoyed

Oct 25, 1922

CH (ENG)

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed
 
 

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed

Apr 23, 1923

 
Samoyed

Samoyed
Eng. Ch.
 
Eng. Ch.
 

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed
Sam

Samoyed
Eng. Ch.
 

Samoyed

Sep 5, 1935

Am. Ch.

Samoyed

May 31, 1927

Eng. Ch.

Samoyed

CH (ENG)

Samoyed
Eng. Ch.
 
ENG CH

Samoyed
 
 
Eng. Ch.

Samoyed

Aug 4, 1919

Eng. Ch.

Samoyed
 

Samoyed
Eng. Ch.
 
Eng. Ch.
 

Samoyed

Oct 16, 1933

Eng. Ch.

Samoyed

Aug 6, 1928


Samoyed
 
 

Samoyed

Samoyed

Jun 15, 1929

Eng. Ch.

Samoyed
 
Am. Ch.

Samoyed