Morozko's Snow Babe

Pedigree

Morozko's Snow Babe

Female Samoyed Oct 12, 1944

Samoyed

Feb 10, 1935

Am. Ch.

Samoyed

Nov 16, 1928

Eng. Ch.

Samoyed

Mar 29, 1925


Samoyed
 

Samoyed
Eng. Am. Ch.

Samoyed

Oct 25, 1922

 
CH (ENG)

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed
Am. Ch.

Samoyed

Apr 18, 1930

Eng. Am. Ch.

Samoyed

Jul 9, 1926

 
CH (ENGLAND)

Samoyed
 
Eng. Am. Ch.
 

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed

Aug 29, 1928

Am. Ch.

Samoyed

Samoyed
Am. Ch.
Am. Ch.

Samoyed

Sep 11, 1942

Am. Ch.

Samoyed

Mar 28, 1938

Eng. Ch.

Samoyed

Jul 2, 1933


Samoyed
Am. Ch.

Samoyed
CH ENG

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Am. Ch.
 

Samoyed
Am. Ch.

Samoyed

Mar 9, 1940


Samoyed

Jul 21, 1938

Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Am. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.
Am. Ch.

Samoyed

Jan 3, 1941


Samoyed
Am. Ch.

Samoyed
Am. Ch.