Katy vom Bärenbruch

Pedigree

V Katy vom Bärenbruch

SchH2/FH
Female German Shepherd 1978-11-22
V

German Shepherd

1975-11-07

SCHH2 PSH2

V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-11-21

SchH2
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1973-09-02

SCHH1

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-11-21

SchH2
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1972-05-22

SCHH2

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

1964-10-11

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V
SG

German Shepherd

1970-01-24

FH2

V

German Shepherd

1967-09-03

SCHH3 PSH1
V

German Shepherd
V-
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1967-07-22

SCHH1
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd
V