Jura vom Königswaldereck

Pedigree

V Jura vom Königswaldereck

2*DDR-MS
SG

German Shepherd

1969-06-15

2*DDR-MS

V

German Shepherd

1964-09-24

SCHH3

SG

German Shepherd

1959-12-20

SCHH3, FH

German Shepherd
SG

German Shepherd

German Shepherd

1961-07-08

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1966-03-27

SCHH3

SG

German Shepherd

1963-03-20

SCHH3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1959-05-08

SCHH 3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1971-11-03

SCHH2

V

German Shepherd

1967-11-29

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1963-09-02

SCHH3 FH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

1964-12-08

SCHH2
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V-

German Shepherd

1967-08-30

SCHH1

V

German Shepherd

1964-02-19

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

1963-12-03

SCHH2, FH
V

German Shepherd
VA
SG
V

German Shepherd
V
V