Igon von Naunhof

Pedigree

Igon von Naunhof

Male Doberman Pinscher 1949-08-23

Doberman Pinscher

1948-01-16


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1943-08-29


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)
RCHSGRN

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1947-05-07


Doberman Pinscher

1941-08-19


Doberman Pinscher

1939-04-16


Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1935-10-21


Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

1941-02-22


Doberman Pinscher

1939-04-16


Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1937-05-01

SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher
AM CH

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam