Held vom Fürstenhof

Pedigree

V Held vom Fürstenhof

SCHH3
Male German Shepherd 1981-10-19
V

German Shepherd

1976-02-24

SCHH2/FH/PSH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

1973-04-11

SCHH3 FH3, PSH3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-02-07

SchH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd

German Shepherd

1972-12-24

SCHH3/FH

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-05-12

SchH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1978-08-20

SCHH3 FH1

V

German Shepherd

1975-06-23

SCHH3

V

German Shepherd

1969-01-15

SCHH3 FH3
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1972-07-25

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V-

German Shepherd

1975-03-13

SCHH2/FH

V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

1970-05-16

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V