Heidi vom Bayern

Pedigree

Heidi vom Bayern

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Sep 28, 1978


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

SchH III KL1 ANGEKORT

Doberman Pinscher
 
LtsSgrn

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

DVSGR BDSGR DTCH CH

Doberman Pinscher
INT'L.CH

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

VA

Doberman Pinscher

Mar 9, 1968

SchH III

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Jun 2, 1970


German Pinscher

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

Aug 17, 1976


Doberman Pinscher

Mar 29, 1974


Doberman Pinscher

Apr 20, 1966

SCHH III

Doberman Pinscher
 
BDSGR WLT SGR
 
BDSGRN IDCSGRN SWS CH INT. CH.

Doberman Pinscher
BDSGR WLT SGR
 
BD SGN
WORLD YOUTH SGIN

Doberman Pinscher

Jan 31, 1972

SCH1,KKL1

Doberman Pinscher
 
LtsSgrn
DVSgrn LtsSgrn

Doberman Pinscher
Lux Ch Int. Ch.

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

Doberman Pinscher

Add Sire Name  
 
Add Dam Name