Hapi-Dal Samantha

Pedigree

Hapi-Dal Samantha

Female Dalmatian White & Black
# - {H+}1{H-}        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 
#