Hansom Brandyman of Gunalt

Pedigree

Hansom Brandyman of Gunalt

Male Weimaraner United Kingdom 1979-07-26

Weimaraner

1975-10-14


Weimaraner

1970-10-28


Weimaraner

1967-10-02

Ch

Weimaraner
Am/Can Ch
Ch

Weimaraner

Weimaraner

1968-07-14

Ch

Weimaraner
Ch
US Ch

Weimaraner
Ch

Weimaraner

1969-06-07

Am/Mex Ch

Weimaraner

1962-04-18

Ch

Weimaraner
Ch

Weimaraner
US Ch

Weimaraner

1963-04-16

BROM CD

Weimaraner

Weimaraner
Ch

Weimaraner

1970-01-26


Weimaraner

1968-10-10


Weimaraner

1967-03-29

Eng. Ch.

Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1966-12-31


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1965-11-14

Eng. Ch.

Weimaraner

1963-06-04


Weimaraner

Weimaraner
Eng. Ch.

Weimaraner

1959-10-29


Weimaraner

Weimaraner