Gunda von der Höhenluft

Pedigree

Gunda von der Höhenluft

Female German Shepherd

German Shepherd

Jul 12, 1923


German Shepherd

Sep 12, 1920

SCHH

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd

Aug 31, 1917

PH
 
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 5, 1918

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
 
1910 SGR
 

German Shepherd

German Shepherd

Apr 16, 1921

V

German Shepherd

Oct 27, 1918

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jun 21, 1918

1913 SGR

German Shepherd
 
1910 SGR
 

German Shepherd
 
SIEGER 1913 (NL) V
 

German Shepherd

Nov 23, 1923


German Shepherd

Sep 7, 1921

SCHH

SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd

Oct 13, 1919


German Shepherd
V

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

Jun 15, 1916

 
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
 
1910 SGR
 

German Shepherd
1913 SGR
 

German Shepherd

Aug 2, 1921

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd

Aug 31, 1917

PH
 
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 7, 1916

V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
 
V