Gisa Mundtsdorf

Pedigree

Gisa Mundtsdorf

SCHH
Female German Shepherd 1919-05-17
V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd

1904-01-19

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1912-07-14


German Shepherd

1908-12-25

PH

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1911-04-15

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1917-04-06

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1911-03-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-04-03

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1913-06-25

1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd