Franz vom Feldhof

Pedigree

Franz vom Feldhof

Male German Shepherd 1911-02-09

German Shepherd


German Shepherd

1906-12-15

1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR
1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

1905-06-13


German Shepherd
1903 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1906-07-09


German Shepherd

1903-09-02

1903 SGR

German Shepherd
1900/01 SGR
1905 SGRN

German Shepherd
V

German Shepherd

1902-04-12

HGH
1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

1909-01-26


German Shepherd

1903-07-28

1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR
1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

1903-12-08

1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR
1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

1902-05-28


German Shepherd
VA

German Shepherd
V