Fjällfarmens Bork

Pedigree

N S CH Fjällfarmens Bork

Male Lapponian Herder Mar 11, 1997

Lapponian Herder

Apr 15, 1995

FIN CH, WW-98

Lapponian Herder

Jun 18, 1992

FIN CH

Lapponian Herder

Jan 24, 1990

INTUCH

Lapponian Herder
 

Lapponian Herder
FIN MVA

Lapponian Herder

Feb 8, 1988


Lapponian Herder
 

Lapponian Herder
 

Lapponian Herder

Mar 5, 1993

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name    
 
   
 
DK N S CH

Lapponian Herder

Aug 15, 1994


Lapponian Herder

Aug 18, 1993


Lapponian Herder

May 11, 1981


Lapponian Herder
FIN CH
Add Dam Name  
 
FIN CH

Lapponian Herder

Nov 15, 1991

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

Lapponian Herder

Oct 20, 1992

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name