Felicia Vom Aberg

Pedigree

Felicia Vom Aberg

Female Great Dane

Great Dane

Nov 10, 1940

CH

Great Dane

Jul 16, 1933

CH

Great Dane

Dec 12, 1927

 
CH27

Great Dane
CH25

Great Dane
 
CH27
 
CH

Great Dane

Mar 10, 1927

CH27

Great Dane
 

Great Dane
CH27
 

Great Dane

Jan 26, 1938


Great Dane

Jan 31, 1934

 

Great Dane
CH
 
 

Great Dane

Great Dane

Jan 27, 1934


Great Dane
 

Great Dane
 

Great Dane

May 23, 1941


Great Dane

Dec 24, 1938


Great Dane

Oct 3, 1936


Great Dane
 

Great Dane
 
 

Great Dane

Jun 11, 1937


Great Dane

Great Dane

Great Dane

May 20, 1939


Great Dane

Feb 21, 1937

CH

Great Dane
RS41

Great Dane

Great Dane

May 5, 1935


Great Dane

Great Dane