Fany Lexie Elbigi

Pedigree

CAC Fany Lexie Elbigi

Female White Shepherd

White Shepherd

CZCH,SKCH,HRCH

White Shepherd

1993-11-22

ZOP

JCH

White Shepherd

1985-10-12


White Shepherd
DCH

White Shepherd

White Shepherd

1990-06-16

BGH1, SCHH1, AD

White Shepherd
BIS

White Shepherd

White Shepherd

BUNDJGSIGEGER

White Shepherd

1990-06-16

BSG

White Shepherd

White Shepherd
OESG,WS-WELTSG 92

White Shepherd

1990-07-31

HFGY,CAC,JGSG

White Shepherd
BSG
BSG
DSG

White Shepherd
BSG
BSG
CH CZE

White Shepherd

CZCH,KBOCH,BOB,NV,KV

White Shepherd

1994-04-10

ZPU1

NLSG,CAC

White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd
OESG,WS-WELTSG 92

White Shepherd

1990-07-31

HFGY,CAC,JGSG

White Shepherd
BSG
BSG
DSG

White Shepherd
BSG
BSG
CZCH,BIG,BOB

White Shepherd

1995-03-24


White Shepherd

1987-01-20

BIS

White Shepherd
BSG

White Shepherd
JCH
JCH
CZCH,BOB,KV,NV

White Shepherd

1993-02-21

HFGY,CAC,JGSG

White Shepherd
BSG
BSG
DSG

White Shepherd
BSG
BSG