Ex vom Hünenkessel

Pedigree

V (DDR) Ex vom Hünenkessel

SCHH 1 KÖR.:6547/33 Male German Shepherd Jan 4, 1978
V

German Shepherd

Nov 23, 1974

DDR SIEGER SCHH3

V

German Shepherd

Jun 14, 1972

SchH2

V

German Shepherd

Mar 12, 1969

SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
V
 
SG
V

German Shepherd
 
V
V
 
V

German Shepherd

Sep 12, 1968

SchH2/FH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
 
V
 
SG
SG

German Shepherd

Aug 27, 1972

SchH3

V

German Shepherd

Jul 19, 1969

SCHH1
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 7, 1967

DDR SGRN 1971, SCHH2
 
V

German Shepherd
V-
V
V

German Shepherd
 
V
 
SG
V

German Shepherd

Aug 3, 1973

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 18, 1971

SCHH3 FH3 PSH2

V1

German Shepherd

Mar 24, 1967

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3
V

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SchH1
V

German Shepherd
 
V
 
SG
SG

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

SchH1

V-

German Shepherd

Apr 4, 1967

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
 

German Shepherd

Jul 13, 1965

SCHH1
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
V
V