Erna vom Westfalentrutz

Pedigree

Erna vom Westfalentrutz


German Shepherd

1925-11-25


German Shepherd


German Shepherd

1914-01-09

SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1919-03-30

V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

1918-10-09


German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

1916-11-04


German Shepherd
SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd
V

German Shepherd

1925-05-19

SchH

V

German Shepherd

1923-01-05

SchH


German Shepherd

1921-02-14

V

German Shepherd
V

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1921-01-07

SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
1913 SGR
SGRN 1926

German Shepherd

1922-01-23

SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd

1919-10-13


German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1920-05-18


German Shepherd

German Shepherd