Eri vom Degenhof

Pedigree

Eri vom Degenhof

SchH1

German Shepherd

SchH3

VA1

German Shepherd

1949-10-12

SchH2

V

German Shepherd

1944-03-11

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1947-04-01

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1949-06-12

SchH2

VA1

German Shepherd

1943-04-21

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
'42 VA1
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1954-12-19


German Shepherd

1952-01-29

SCHH3

VA2

German Shepherd

1949-04-10

SchH3

German Shepherd

German Shepherd
VA

German Shepherd

1948-02-11

SCHH2
V

German Shepherd
'47 VA6

German Shepherd

German Shepherd

1952-12-31

SchH1

2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan

1949-10-31

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1949-06-12

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2