Eike vom Echoberg

Pedigree

Eike vom Echoberg

PSH1
V

German Shepherd

1971-08-20

SCHH3

V

German Shepherd

1969-01-15

SCHH3 FH3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1964-09-01

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1968-11-20

SchH1


German Shepherd

1966-09-24

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1964-06-20

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-09-12

SchH2/FH1


German Shepherd

1965-10-14

SCHH2

V

German Shepherd

1961-10-15

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1963-03-08

SCHH1 FH
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
SG
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA
V