Eddi vom Echoberg

Pedigree

SG Eddi vom Echoberg

SCHH1 Female German Shepherd Dec 30, 1973
V

German Shepherd

Aug 20, 1971

SCHH3

V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SCHH3 FH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd

Sep 1, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

Nov 20, 1968

SchH1


German Shepherd

Sep 24, 1966

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Jun 20, 1964

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Sep 12, 1968

SchH2/FH1


German Shepherd

Oct 14, 1965

SCHH2

V

German Shepherd

Oct 15, 1961

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
VA1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 8, 1963

SCHH1 FH
V-

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd
SG
SG
V

German Shepherd

Sep 1, 1964

SCHH2 FH

V

German Shepherd

Apr 8, 1962

SCHH2 FH
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
 
SG

German Shepherd
 
VA
V