Duska vom Sheramain

Pedigree

Duska vom Sheramain

Female Dachshund Jun 16, 1952
AM/CAN CH

Dachshund

Aug 12, 1948

MBIS/MBISS/AM/CAN CH

Dachshund

Apr 21, 1945

ROMO (PENDING)


Dachshund

Jun 25, 1943

AM. CH

Dachshund

Dachshund
 
BISS CH
 

Dachshund

Jan 18, 1942

AM. CH

Dachshund
AM. CH

Dachshund
BISS CH
 
AM. CH

Dachshund

Sep 5, 1943

ROM (PENDING)

AM. CH

Dachshund

Apr 5, 1939


Dachshund

Dachshund

Dachshund

MBISS CH

Dachshund
BISS CH
 

Dachshund
 
BISS CH
 

Dachshund

AM. CH

Dachshund

MBIS/MBISS/AM/CAN CH

Dachshund

Feb 21, 1936

ROM
 
AM. CH

Dachshund
AM. CH

Dachshund
AM. CH

Dachshund

AM. CH

Dachshund
MBIS/MBISS/AM/CAN CH
 

Dachshund
AM. CH

Dachshund

Dec 15, 1943


Dachshund

AM. CH

Dachshund
MBIS AM/CAN CH
 

Dachshund

Dachshund

Jul 1, 1941

AM. CH

Dachshund
MBIS/MBISS/AM/CAN CH
 
AM/CAN CH

Dachshund