Domo vom Kasernenweg

Pedigree

Domo vom Kasernenweg

PH

German Shepherd

1925-04-09


German Shepherd

1923-05-22


German Shepherd

1921-02-27

INT.CH. V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1911-06-19


German Shepherd
SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd

German Shepherd

1923-03-08


German Shepherd

1920-04-25

1921 GV (US)

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1920-05-29

INT.CH. V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1922-03-23

INT.CH. V

German Shepherd

1918-06-09

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-10-24

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-09-16


German Shepherd

1915-11-15


German Shepherd
V

German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

1918-04-02

V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
V