Desy vom Haus Hamke

Pedigree

V Desy vom Haus Hamke

SCHH 3
Female German Shepherd 1963-11-05
V

German Shepherd

1960-02-23

SCHH3

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V

German Shepherd

1953-04-30

SchH1
VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1957-06-04

SCHH1

V

German Shepherd

1950-05-24

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

1954-10-08

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1958-05-07

SCHH1 FH

V

German Shepherd

1955-11-15

SCHH2

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1953-10-25

SCHH.1
SG

German Shepherd
G

German Shepherd
VA DDR SIEGER 1949
V

German Shepherd

1952-08-17

SCHH1

V1

German Shepherd

1946-04-06

DDR SGR 1952 SCHH 3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1949-05-21

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd