Desy vom Haus Hamke

Pedigree

V Desy vom Haus Hamke

SCHH 3 Female German Shepherd Nov 5, 1963
V

German Shepherd

Feb 23, 1960

SCHH3

V

German Shepherd

Jan 26, 1957

SCHH2

V

German Shepherd

Mar 7, 1953

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 30, 1953

SchH1
VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 4, 1957

SCHH1

V

German Shepherd

May 24, 1950

SCHH3

German Shepherd
 

German Shepherd
 
SG

German Shepherd

Oct 8, 1954

SCHH2
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

May 7, 1958

SCHH1 FH

V

German Shepherd

Nov 15, 1955

SCHH2

V

German Shepherd

Mar 12, 1952

SCHH2
 
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

Oct 25, 1953

SCHH.1
SG

German Shepherd
 
 
G

German Shepherd
VA DDR SIEGER 1949
V

German Shepherd

Aug 17, 1952

SCHH1

V1

German Shepherd

Apr 6, 1946

DDR SGR 1952 SCHH 3
 
German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 21, 1949

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd