corsa vom alyeska

Pedigree

corsa vom alyeska

Female German Shepherd 2003-04-04

German Shepherd

2000-03-16

VH3

V

German Shepherd

SCHH3 (3XBSP), IP3, FH1

V

German Shepherd

1988-08-08

SCHH3 , FH2, IP3,(SG-BSP)
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

1993-06-23

SCHH 3, SG-LGA, FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
G

German Shepherd

1992-07-29

SchH3(SG-LGA) IPO3 FH

58.5 cm
26.5 kg


German Shepherd

1988-02-17

SCHH3 (LGA) FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V21

German Shepherd

1987-02-04

SchH3

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1998-06-30

SCHH3, FH1

G

German Shepherd

1988-10-01

SCHH3 FH1

SG

German Shepherd

1982-11-03

SCHH3 (SG-BSP) FH

German Shepherd
V-INT CH
SG
SG

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

1983-12-23

SchH3
G

German Shepherd
VA3
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH3, FH LGA

SG

German Shepherd

1989-02-23

SCHH3, IPO3, FH, SPH, (BSP CHAMP.), (WUSV CHAMP.)
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1988-07-30

SCHH3 (SG-BSP)
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
SG
SG