Chlodo vom Haus Boje

Pedigree

Chlodo vom Haus Boje

SCHH3

German Shepherd

ZPR


German Shepherd

ZPR


German Shepherd

1924-08-25


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1923-02-19

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-11-28

PH


German Shepherd

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

PH/SUCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1933-07-20


German Shepherd

1931-05-23


German Shepherd

1928-08-10

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1929-05-10

1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-02-15


German Shepherd

PH

German Shepherd
SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
SGR (HOLL)