Chlodo vom Gubinnenhort

Pedigree

CH (US) Chlodo vom Gubinnenhort

SCHH
Male German Shepherd 1928-03-12

German Shepherd

1925-07-08

1924/6 SGR GV CH(US)

German Shepherd

1923-03-15

SCHH/HGH

SGR (HOLL)

German Shepherd

1920-08-11

SchH
V 1

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1921-04-06

SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1921-05-20

PH


German Shepherd

1918-10-27

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1919-06-29


German Shepherd

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1925-12-24

SCHH


German Shepherd

1922-10-18

SCHH

SGR (HOLL)

German Shepherd

1920-08-11

SchH
V 1

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1920-05-16

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd
V 1

German Shepherd

1923-10-18

SCHH


German Shepherd

1921-03-21

SCHH
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1918-10-27

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V