Cay vom Hansaland

Pedigree

V Cay vom Hansaland

SCHH1
V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

1964-10-11

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V
V

German Shepherd

1969-11-21

SchH2

V-

German Shepherd

1967-04-04

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-05-20

SchH1/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V12

German Shepherd

FH1

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3

V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1967-11-16

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

German Shepherd

1965-05-20

SchH1/FH

V

German Shepherd

1962-10-21

SCHH2 KÖR. 5543/54
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1960-04-26

V12

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V