Bronka vom Moschhorst

Pedigree

Bronka vom Moschhorst

V

German Shepherd

SCHH1

V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-11-21

SchH2
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

FH1

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1965-05-20

SchH1/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V12

German Shepherd

FH1, ZTP

V

German Shepherd

1975-09-23

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1973-01-14

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1973-02-15

SCHH2

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-07-28

SCHH1 FH

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1970-01-12

SCHH1
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V