Brinka vom Peenestrom

Pedigree

SG Brinka vom Peenestrom

SCHH1
V

German Shepherd

1960-02-23

SCHH3

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V

German Shepherd

1953-04-30

SchH1
VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1957-06-04

SCHH1

V

German Shepherd

1950-05-24

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

1954-10-08

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-

German Shepherd

1959-01-23

SCHH2 FH


German Shepherd

1951-07-28

SCHH3

V1

German Shepherd

1947-03-17

DDR SGR 1950 SCHH3
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
VA

German Shepherd
'38 VA1

German Shepherd

1948-07-23

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
SG

German Shepherd

1954-10-08

SCHH2

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1949-08-05

SCHH3 FH

German Shepherd
V

German Shepherd