Blitz vom Schloss Wildberg

Pedigree

Blitz vom Schloss Wildberg

Male Weimaraner Austria 1970-03-23

Weimaraner

1967-03-19


Weimaraner

1965-01-13


Weimaraner

1959-06-25


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1961-10-08


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1964-09-19


Weimaraner

1961-02-05


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1963-04-28


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1964-09-19


Weimaraner

1961-02-05


Weimaraner

1955-03-10


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1957-05-07


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1963-04-28


Weimaraner

1959-05-12


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1957-01-01


Weimaraner

Weimaraner