Blair Athol's Lorna Doone

Pedigree

Blair Athol's Lorna Doone

Female Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

CDX

AM/ENG CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog
AM/CAN CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
AM CH
 

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
ENG CH
 
AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

Oct 10, 1935

CD ROM

AM CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
AM CH
 
 
AM CH

Shetland Sheepdog

Nov 3, 1932

AM CH

Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog
AM CH
Ch.

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

 
Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog
 

Shetland Sheepdog
AM/CAN CH
AM CH