Benda vom Haus Valentin

Pedigree

V Benda vom Haus Valentin

SchH1
V

German Shepherd

1970-02-25

SchH2/FH

V-

German Shepherd

1967-04-04

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1964-06-20

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1967-03-07

SchH1

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1969-08-30

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1961-09-17

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1966-01-02

SCHH3

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1960-12-05

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V