Asko vom Westfalenplatz

Pedigree

Asko vom Westfalenplatz

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd

1917-08-31

PH

V

German Shepherd

1912-07-14

SchH3

V

German Shepherd

1910-05-11

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1911-03-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-06-04

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-04-22


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1918-04-10

V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1912-07-14


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1916-03-01

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-09-08

1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd