Arak vom Thostgrund

Pedigree
Report Type:

V Arak vom Thostgrund

AD,BH,IPO3 Male German Shepherd Jul 27, 2007
V

German Shepherd

Mar 23, 2002

SCHH3 FH

SG

German Shepherd

Jul 18, 1994

SCHH3 (LGA) FH IPO3

V

German Shepherd

Apr 2, 1991

SchH3/IP3
V

German Shepherd
 
SG
V
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Apr 29, 1988

SCHH3
SG

German Shepherd
 
V
 
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

SCHH3

G

German Shepherd

Sep 30, 1988

SCHH3 (SG-BSP)

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Oct 31, 1988

SchH2
AKC CH, V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd

SCHH3

V

German Shepherd

Jun 18, 1997

SCHH3

V

German Shepherd

May 29, 1991

SCHH3 ( SG-LGA )
SG

German Shepherd
SG
 
SG
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Oct 22, 1990

SCHH1
V

German Shepherd
 
SG
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH2

V

German Shepherd

Aug 17, 1985

SCHH3 FH3
V

German Shepherd
V
 
SG+
V

German Shepherd
DDR SGR 1980, V-
V
SG

German Shepherd

Sep 27, 1986

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
V