Anita vom Sunderkamp

Pedigree

Anita vom Sunderkamp


Doberman Pinscher

1942-04-20


Doberman Pinscher

1938-05-27


Doberman Pinscher

1935-03-02


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1939-04-16


Doberman Pinscher

1936-05-21

SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher
AM CH

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

~1934

Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

1946-10-21


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1937-01-09

SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher
AM CH
RCHSGRN

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

SCHH III

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1942-03-23


Doberman Pinscher

~1938


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

~1937

Add Sire
Add Dam