Akira vom Entweger Hof

Pedigree

Akira vom Entweger Hof

Female White Shepherd 2003-12-06

White Shepherd

2000-02-08


White Shepherd

1997-01-18

SCHH1 BGH1


White Shepherd

Ch (WGSDCA)

White Shepherd
White
Ch (WGSDCI)
Ch (WGSDCI)

White Shepherd

White Shepherd

1993-04-22

Ch (WGS)

White Shepherd
White
WGS CH

White Shepherd

White Shepherd


White Shepherd

1991-07-01


White Shepherd

White Shepherd
VA

White Shepherd

VA

White Shepherd
BSG

White Shepherd
BIS

White Shepherd

1999-01-16


White Shepherd

1996-07-29

BH, SCHH1, SCHH2, SCHH3, IPO3


White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd

1992-11-08


White Shepherd
BIS

White Shepherd

White Shepherd

BH


White Shepherd

1990-01-22

BH, SCHH3, FR, RETTUNGSHUND
VA

White Shepherd
BSG

White Shepherd

White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd
JCH